ಜೈವಿಕ ಇಂದನದ ಬಗ್ಗೆ

ಭಾರತ ದೇಶವು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಶತ 85 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

PROJECT PROPOSALS ARE INVITED

KARNATAKA STATE COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE CAMPUS, BENGALURU -560012 Email: spp@kscst.iisc.ernet.in Website: www.kscst.iisc.ernet.in/spp-biofuel.html or www.kscst.org.in/spp-biofuel.html and KARNATAKA STATE BIOENERGY...

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ?

For more information about Karnataka Bio-fuel Development Board please e-mail to :

info@biofuelkarnataka.com,

technicalofficerksbdb@gmail.com

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಬ್ಲಾಗ್

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು

Date : 15/11/2015

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಫಿತ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆ, ದೇಶದ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ...

ಮುಂದೆ ಓದಿ