ಸುದ್ದಿಗಳು

PROJECT PROPOSALS ARE INVITED

KARNATAKA STATE COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE CAMPUS, BENGALURU -560012 Email: spp@kscst.iisc.ernet.in Website: www.kscst.iisc.ernet.in/spp-biofuel.html or www.kscst.org.in/spp-biofuel.html and KARNATAKA STATE BIOENERGY DEVELOPMENT BOARD Department of Rural Development and Panchayat Raj, Government of Karnataka  STUDENT PROJECTS PROGRAMME – BIOFUEL PROJECTS (SPP – 41st SERIES : 2017 – 2018) PROJECT PROPOSALS ARE INVITED FROM FINAL YEAR ENGINEERING (BE […]

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಜೈವಿಕ ಇಂಧನ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚನೆ,  ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ  ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ  ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ.  ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಾದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ   ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, […]

One day biofuel workshop at Haveri on 15.06.2016

Karnataka State Bioenergy Development Board and Zilla panchayat Haveri is organising a workshop on Bio fuels (2nd generation biofuels – bio- ethanol) at Gurubhavana – Haveri. Haveri, Dharawada and Gadaga Districts are having lot of resources for second generation biofuels (bio-ethanol). In this context, you are cordially invited to this workshop and share your rich […]

103rd Indian Science Congress

103rd Indian Science Congress being held from 3-7 January, 2016 at Mysuru. Please find attached Exhibitor Manual for your participation as desired. Please send us back after filling it up (pgs 10, 11, 12) as soon as possible.To View / Download 103rd -ISC-Final-Exhibitor-Manual Click HereTo View / Download Indian-Congress-papers Click Here